ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร./โทรสาร 0-5581-7134
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
สภาพเศรษฐกิจ
แผนอัตรากำลัง3 ปี พ.ศ.2564 - 2566
โทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึงผู้บริหาร
ข้อมูลรายรับ/ รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ITA 2565
Social Network
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานสภา อบต.
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ผู้นำท้องถิ่น
แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แหล่งท่องเที่ยวตำบลนานกกก
แผนงานการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านตำบลนานกกก
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
ข้อมูลข่าวสารงานด้านคนพิการตำบลนานกกก
งานด้านการส่งเสริมกีฬาตำบลนานกกก
งานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลนานกกก
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนานกกก
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลนานกกก
ประกาศ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 ผู้นำท้องที่
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนงานด้านสาธารณสุข
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
การศึกษาดูงานสวนทุเรียนจันท์ กลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ2565
การศึกษาดูงานสวนทุเรียนจันท์ กลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ2565
[11-09-2022]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
[28-07-2022]
 
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
[12-07-2022]
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
[07-06-2022]
 
 
 
 
[ 03-08-2565] จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ  
[ 21-07-2565] ขุดดิน ถมดินอย่างไรให้ไม่ผิดกฎหมาย  
[ 21-04-2565] การออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
[ 21-04-2565] เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ภายนอก  
[ 21-04-2565] โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
[ 15-03-2565] ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์  
[ 01-10-2564] การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย  
[ 01-10-2564] กิจกรรมกลุ่มเครือข่ายด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลนานกกก  
[ 01-10-2564] สรุปผลการดำเนินกิจกรรม อถล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   doc120220425050613.pdf 
[ 01-10-2564] ประกาศผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลนานกกก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ประกาศผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลนานกกก ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลนานกกก 
 
 
 
 
[ 15-06-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 15-06-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 01-07-2564] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 01-06-2564] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 16-05-2564] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายซอยบ้านนายสุนทร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจา ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 14-05-2564] ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 13-05-2564] เติมน้ำยาเคมีภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 03-05-2564] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 21-04-2564] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายทุ่งใต้ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 21-04-2564] ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายซอยบ้านนางหยู แก้วมณี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉ ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
 
 
 
 
    ไปรับเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง... [kkok]   (อ่าน : 25/ ตอบ : 1)
    หน่วยงาน เปิดทำการกี่โมงครับ... []   (อ่าน : 126/ ตอบ : 1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทร./โทรสาร 0-5581-7137
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.