ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร./โทรสาร 0-5581-7134
ประวัติความเป็นมาตำบลนานกกก
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
สภาพเศรษฐกิจ
แผนอัตรากำลัง3 ปี พ.ศ.2564 - 2566
โทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึงผู้บริหาร
ข้อมูลรายรับ/ รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานสภา อบต.
นโยบายคุ้มครองข้อมูล
ข้อมูลปริมาณการซื้อขายลองกองและจำนวนพ่อค้าโดยประมาณ
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ผู้นำท้องถิ่น
แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แหล่งท่องเที่ยวตำบลนานกกก
แผนงานการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านตำบลนานกกก
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
ข้อมูลข่าวสารงานด้านคนพิการตำบลนานกกก
งานด้านการส่งเสริมกีฬาตำบลนานกกก
งานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลนานกกก
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนานกกก
ITA 2566
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลนานกกก
ประกาศ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 ผู้นำท้องที่
 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนดำเนินงานประจำปี
 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนงานด้านสาธารณสุข
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256ุ6
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 12 เดือน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
������������������������������
_______________________________________________________________________________________
กิจกรรมวันปิยมหาราช 2566
[23-10-2023]   กิจกรรมวันปิยมหาราช 2566 
กิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี 2566
[16-10-2023]   กิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี 2566  
เปิดตลาดลองกองลางสาด ปี2566
[28-08-2023]   เปิดตลาดลองกองลางสาด ปี2566 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[21-08-2023]   โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
[03-08-2023]   กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
รดน้ำดำหัวผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก
[18-04-2023]   รดน้ำดำหัวผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก 
กีฬา อปท.ลับแลสัมพันธ์ 2566
[27-03-2023]   กีฬา อปท.ลับแลสัมพันธ์ 2566 
สร้างบ้านให้ผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
[15-03-2023]   สร้างบ้านให้ผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  
กีฬาต้านยาเสพติด อบต.นานกกก 2566
[05-03-2023]   กีฬาต้านยาเสพติด อบต.นานกกก 2566 
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก
[04-02-2023]   โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก  
ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมถวายกัณฑ์เทศน์ ณ.วัดนานกกก  อำเภลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
[18-10-2022]   ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมถวายกัณฑ์เทศน์ ณ.วัดนานกกก อำเภลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
การศึกษาดูงานสวนทุเรียนจันท์ กลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ2565
[11-09-2022]   การศึกษาดูงานสวนทุเรียนจันท์ กลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ2565 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
[28-07-2022]   กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
[12-07-2022]   ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
ภาพกิจกรรมด้านสาธารณสุข
[29-06-2022]   ภาพกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
[07-06-2022]   โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 
ยินดีต้อนรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนานกกกคนใหม่
[03-05-2022]   ยินดีต้อนรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนานกกกคนใหม่ "นายพัฒนา อยู่จันทร์"และครูผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "นางสาวมัณฑนา อายุยืน" 
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
[21-04-2022]   กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ประกาศเจตนารมณ์ และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565
[21-04-2022]   ประกาศเจตนารมณ์ และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
มอบน้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลังเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565
[11-04-2022]   มอบน้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลังเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 
นายเกรียงศักดิ์ ทิพย์พรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก  พร้อมทั้งคณะผู้บริหารได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม “คนดีศรีนานกกก” ประจำปี 2565
[04-04-2022]   นายเกรียงศักดิ์ ทิพย์พรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก พร้อมทั้งคณะผู้บริหารได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม “คนดีศรีนานกกก” ประจำปี 2565 
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทร./โทรสาร 0-5581-7137
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.