ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร./โทรสาร 0-5581-7134
ประวัติความเป็นมาตำบลนานกกก
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
สภาพเศรษฐกิจ
แผนอัตรากำลัง3 ปี พ.ศ.2564 - 2566
โทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึงผู้บริหาร
ข้อมูลรายรับ/ รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานสภา อบต.
นโยบายคุ้มครองข้อมูล
ข้อมูลปริมาณการซื้อขายลองกองและจำนวนพ่อค้าโดยประมาณ ประจำปี 2556
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ผู้นำท้องถิ่น
แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แหล่งท่องเที่ยวตำบลนานกกก
แผนงานการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านตำบลนานกกก
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
ข้อมูลข่าวสารงานด้านคนพิการตำบลนานกกก
งานด้านการส่งเสริมกีฬาตำบลนานกกก
งานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลนานกกก
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนานกกก
ITA 2566
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลนานกกก
ประกาศ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 ผู้นำท้องที่
 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนดำเนินงานประจำปี
 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนงานด้านสาธารณสุข
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256ุ6
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 12 เดือน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์    22-09-2566  2  0
2   ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   27-06-2566  25  1
3   การป้องกันยาเสพติดในชุมชน    19-06-2566  25  0
4   ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2566    25-04-2566  25  0
5   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป    10-02-2566  57  0
6   ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในตำบลนานกกก    08-02-2566  47  0
7   รายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป    03-02-2566  51  0
8   แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)    26-01-2566  43  0
9   อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด  สื่อประชาสัมพันธ์   24-01-2566  14  1
10   ZERO TOLERANCE    06-01-2566  44  0
11   การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566  doc120221125085014.pdf   25-11-2565  61  5
12   รายงานผลการดำเนินการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สรุปรายงานบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน คำสั่งมอบหมาย   04-10-2565  18  1
13   การดำเนินกิจกรรม อถล.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สรุปผลการดำเนินกิจกรรม   03-10-2565  14  2
14   ประกาศผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลนานกกก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ประกาศผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลนานกกก ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลนานกกก   03-10-2565  14  4
15   จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ    03-08-2565  115  0
16   ขุดดิน ถมดินอย่างไรให้ไม่ผิดกฎหมาย    21-07-2565  151  0
17   กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565    18-05-2565  25  0
18   การออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    21-04-2565  125  0
19   เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ภายนอก    21-04-2565  117  0
20   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า    21-04-2565  120  0
21   ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์    15-03-2565  138  0
22   การรณงค์งดการเผาในที่โล่ง    04-01-2565  15  0
23   การรณรงค์ใช้จักรยานเพื่อลดการใช้รถยนต์    04-01-2565  17  0
24   การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย    01-10-2564  117  0
25   กิจกรรมกลุ่มเครือข่ายด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลนานกกก    01-10-2564  111  0
26   สรุปผลการดำเนินกิจกรรม อถล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220425050613.pdf   01-10-2564  106  0
27   ประกาศผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลนานกกก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ประกาศผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลนานกกก ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลนานกกก   01-10-2564  113  0
28   การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระรอกเมษายน 2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   21-04-2564  291  1
29   การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   21-04-2564  109  0
30   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่เพาะปลูกพืชต่อเนื่องหลังการเก็บเกี่ยว  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   21-04-2564  209  0
31   ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ตำบลนานกกก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    04-01-2564  108  0
32   รายงานสรุปผลโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน ประจำปี 2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   14-12-2563  119  0
33   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   01-10-2563  284  0
34   แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามประเมินผลการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   01-10-2563  310  1
35   รายงานผลการดำเนินการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   01-10-2563  264  0
36   รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ประจำปี 2562  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   02-09-2563  181  0
37   ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓)  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   27-03-2563  98  0
38   ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   02-02-2563  104  0
39   ประกาศการมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เปิดไฟล์เอกสาร1   01-10-2562  111  0
40   ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   23-08-2562  104  0
41   ประกาศการออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการปรับปรุงจัดทำภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   16-08-2562  120  0
42   รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561  doc120220316030028.pdf doc220220316030028.pdf doc320220316030028.pdf doc420220316030028.pdf doc520220316030028.pdf   04-01-2562  100  0
43   ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  doc120220316030634.pdf doc220220316030634.docx doc320220316030634.doc doc420220316030634.docx   03-01-2562  106  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทร./โทรสาร 0-5581-7137
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.