ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร./โทรสาร 0-5581-7134
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
สภาพเศรษฐกิจ
แผนอัตรากำลัง3 ปี พ.ศ.2564 - 2566
โทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึงผู้บริหาร
ข้อมูลรายรับ/ รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ITA 2565
Social Network
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานสภา อบต.
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ผู้นำท้องถิ่น
แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แหล่งท่องเที่ยวตำบลนานกกก
แผนงานการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านตำบลนานกกก
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
ข้อมูลข่าวสารงานด้านคนพิการตำบลนานกกก
งานด้านการส่งเสริมกีฬาตำบลนานกกก
งานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลนานกกก
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนานกกก
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลนานกกก
ประกาศ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 ผู้นำท้องที่
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนงานด้านสาธารณสุข
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566  doc120221125085014.pdf   25-11-2565  2  0
2   จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ    03-08-2565  34  0
3   ขุดดิน ถมดินอย่างไรให้ไม่ผิดกฎหมาย    21-07-2565  45  0
4   การออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    21-04-2565  55  0
5   เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ภายนอก    21-04-2565  47  0
6   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า    21-04-2565  44  0
7   ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์    15-03-2565  64  0
8   การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย    01-10-2564  43  0
9   กิจกรรมกลุ่มเครือข่ายด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลนานกกก    01-10-2564  44  0
10   สรุปผลการดำเนินกิจกรรม อถล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220425050613.pdf   01-10-2564  40  0
11   ประกาศผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลนานกกก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ประกาศผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลนานกกก ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลนานกกก   01-10-2564  44  0
12   การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระรอกเมษายน 2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   21-04-2564  219  0
13   การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   21-04-2564  41  0
14   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่เพาะปลูกพืชต่อเนื่องหลังการเก็บเกี่ยว  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   21-04-2564  142  0
15   ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ตำบลนานกกก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    04-01-2564  38  0
16   รายงานสรุปผลโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน ประจำปี 2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   14-12-2563  46  0
17   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   01-10-2563  217  0
18   แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามประเมินผลการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   01-10-2563  240  0
19   รายงานผลการดำเนินการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   01-10-2563  192  0
20   รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ประจำปี 2562  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   02-09-2563  102  0
21   ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓)  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   27-03-2563  34  0
22   ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   02-02-2563  39  0
23   ประกาศการมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เปิดไฟล์เอกสาร1   01-10-2562  45  0
24   ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   23-08-2562  39  0
25   ประกาศการออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการปรับปรุงจัดทำภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   16-08-2562  51  0
26   รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561  doc120220316030028.pdf doc220220316030028.pdf doc320220316030028.pdf doc420220316030028.pdf doc520220316030028.pdf   04-01-2562  34  0
27   ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  doc120220316030634.pdf doc220220316030634.docx doc320220316030634.doc doc420220316030634.docx   03-01-2562  42  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทร./โทรสาร 0-5581-7137
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.