ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร./โทรสาร 0-5581-7134
ประวัติความเป็นมาตำบลนานกกก
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
สภาพเศรษฐกิจ
แผนอัตรากำลัง3 ปี พ.ศ.2564 - 2566
โทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึงผู้บริหาร
ข้อมูลรายรับ/ รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานสภา อบต.
นโยบายคุ้มครองข้อมูล
ข้อมูลปริมาณการซื้อขายลองกองและจำนวนพ่อค้าโดยประมาณ
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ผู้นำท้องถิ่น
แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แหล่งท่องเที่ยวตำบลนานกกก
แผนงานการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านตำบลนานกกก
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
ข้อมูลข่าวสารงานด้านคนพิการตำบลนานกกก
งานด้านการส่งเสริมกีฬาตำบลนานกกก
งานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลนานกกก
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนานกกก
ITA 2566
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลนานกกก
ประกาศ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 ผู้นำท้องที่
 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนดำเนินงานประจำปี
 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนงานด้านสาธารณสุข
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256ุ6
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 12 เดือน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับเลือก และสารสำคัญของหนังสือสัญญา ประจำไตรมาสที่ ๓  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   06-07-2566  20  2
2   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับเลือก และสารสำคัญของหนังสือสัญญา ประจำไตรมาสที่ ๒  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   06-07-2566  16  1
3   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับเลือก และสารสำคัญของหนังสือสัญญา ประจำไตรมาสที่ ๑  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   06-07-2566  18  1
4   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   03-04-2566  22  6
5   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   03-04-2566  27  0
6   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม 2565  doc120230403100603.pdf   03-04-2566  22  0
7   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   15-06-2565  85  4
8   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   15-06-2565  102  0
9   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   01-07-2564  113  0
10   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   01-06-2564  127  0
11   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายซอยบ้านนายสุนทร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   16-05-2564  101  0
12   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   14-05-2564  141  1
13   เติมน้ำยาเคมีภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   13-05-2564  96  0
14   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   03-05-2564  102  0
15   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายทุ่งใต้ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   21-04-2564  99  0
16   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายซอยบ้านนางหยู แก้วมณี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   21-04-2564  98  1
17   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายซอยบ้านนางถนอมศรี เชื้อทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   21-04-2564  100  0
18   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายซอยบ้านนางไฉน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   16-04-2564  93  0
19   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายซอยบ้านนายมงกุฎ มีท้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   16-04-2564  84  0
20   ผลประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านชายเขาบก หมู่ 2  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-04-2564  88  0
21   จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านชายเขาบก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-04-2564  85  1
22   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายซอยข้างที่สาธารณะ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-04-2564  90  0
23   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   04-04-2564  90  0
24   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   04-04-2564  93  0
25   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่    04-04-2564  81  0
26   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   01-04-2564  91  0
27   ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   31-03-2564  89  0
28   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กก่อนประถมศึกษาและเด็กชั้นประถมศึกษาชั้น 1-6 ของโรงเรียนนานกกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   31-03-2564  97  0
29   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายซอยบ้านนายเสริมศักดิ์ สีดี หมู่ที่ 1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   30-03-2564  86  0
30   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายซอยบ้านนายจำลอง ศรีทิศ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   30-03-2564  100  0
31   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายห้วยภูกลาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   24-03-2564  95  0
32   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายจำผักกูด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   24-03-2564  90  0
33   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านชายเขาบก หมู่ 2  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   17-03-2564  92  0
34   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทา่ง สายห้วยน้ำกลึง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   17-03-2564  84  0
35   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายห้วยน้ำกลึง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   17-03-2564  89  0
36   ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   05-03-2564  89  0
37   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   01-03-2564  89  0
38   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายห้วยภู หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   01-03-2564  86  0
39   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายบ้านนายประเสริฐ ประทุมศรี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   01-03-2564  84  1
40   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายข้างที่สาธารณะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   01-03-2564  88  0
41   ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศพด.  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   25-02-2564  85  0
42   ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนนานกกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   25-02-2564  87  0
43   ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ข้าง สายทางห้วยภู หมู่ที่ 5  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   24-02-2564  85  0
44   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทางขึ้นอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   24-02-2564  86  0
45   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายปางก้อ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   24-02-2564  88  0
46   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ข้าง สายทางห้วยภู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   24-02-2564  87  0
47   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   01-02-2564  94  0
48   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายห้วยบ้านเก่า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   01-02-2564  92  0
49   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนนานกกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   29-01-2564  87  0
50   ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยบ้านเก่า ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   27-01-2564  90  0
51   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายห้วยภู-ตับผีร้าย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   27-01-2564  87  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทร./โทรสาร 0-5581-7137
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.