ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร./โทรสาร 0-5581-7134
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
สภาพเศรษฐกิจ
แผนอัตรากำลัง3 ปี พ.ศ.2564 - 2566
โทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึงผู้บริหาร
ข้อมูลรายรับ/ รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ITA 2565
Social Network
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานสภา อบต.
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ผู้นำท้องถิ่น
แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แหล่งท่องเที่ยวตำบลนานกกก
แผนงานการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านตำบลนานกกก
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
ข้อมูลข่าวสารงานด้านคนพิการตำบลนานกกก
งานด้านการส่งเสริมกีฬาตำบลนานกกก
งานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลนานกกก
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนานกกก
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลนานกกก
ประกาศ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 ผู้นำท้องที่
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนงานด้านสาธารณสุข
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   15-06-2565  24  0
2   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   15-06-2565  24  0
3   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   01-07-2564  50  0
4   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   01-06-2564  50  0
5   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายซอยบ้านนายสุนทร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   16-05-2564  48  0
6   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   14-05-2564  47  0
7   เติมน้ำยาเคมีภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   13-05-2564  42  0
8   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   03-05-2564  44  0
9   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายทุ่งใต้ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   21-04-2564  39  0
10   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายซอยบ้านนางหยู แก้วมณี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   21-04-2564  46  1
11   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายซอยบ้านนางถนอมศรี เชื้อทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   21-04-2564  40  0
12   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายซอยบ้านนางไฉน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   16-04-2564  39  0
13   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายซอยบ้านนายมงกุฎ มีท้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   16-04-2564  36  0
14   ผลประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านชายเขาบก หมู่ 2  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-04-2564  33  0
15   จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านชายเขาบก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-04-2564  36  0
16   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายซอยข้างที่สาธารณะ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-04-2564  33  0
17   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   04-04-2564  36  0
18   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   04-04-2564  40  0
19   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่    04-04-2564  26  0
20   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   01-04-2564  37  0
21   ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   31-03-2564  32  0
22   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กก่อนประถมศึกษาและเด็กชั้นประถมศึกษาชั้น 1-6 ของโรงเรียนนานกกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   31-03-2564  36  0
23   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายซอยบ้านนายเสริมศักดิ์ สีดี หมู่ที่ 1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   30-03-2564  33  0
24   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายซอยบ้านนายจำลอง ศรีทิศ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   30-03-2564  48  0
25   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายห้วยภูกลาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   24-03-2564  33  0
26   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายจำผักกูด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   24-03-2564  37  0
27   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านชายเขาบก หมู่ 2  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   17-03-2564  39  0
28   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทา่ง สายห้วยน้ำกลึง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   17-03-2564  32  0
29   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายห้วยน้ำกลึง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   17-03-2564  35  0
30   ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   05-03-2564  34  0
31   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   01-03-2564  30  0
32   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายห้วยภู หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   01-03-2564  33  0
33   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายบ้านนายประเสริฐ ประทุมศรี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   01-03-2564  32  0
34   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายข้างที่สาธารณะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   01-03-2564  34  0
35   ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศพด.  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   25-02-2564  33  0
36   ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนนานกกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   25-02-2564  35  0
37   ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ข้าง สายทางห้วยภู หมู่ที่ 5  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   24-02-2564  33  0
38   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทางขึ้นอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   24-02-2564  34  0
39   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายปางก้อ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   24-02-2564  34  0
40   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ข้าง สายทางห้วยภู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   24-02-2564  35  0
41   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   01-02-2564  37  0
42   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายห้วยบ้านเก่า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   01-02-2564  38  0
43   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนนานกกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   29-01-2564  34  0
44   ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยบ้านเก่า ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   27-01-2564  36  0
45   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายห้วยภู-ตับผีร้าย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   27-01-2564  35  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทร./โทรสาร 0-5581-7137
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.