ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร./โทรสาร 0-5581-7134
ประวัติความเป็นมาตำบลนานกกก
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
สภาพเศรษฐกิจ
แผนอัตรากำลัง3 ปี พ.ศ.2564 - 2566
โทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึงผู้บริหาร
ข้อมูลรายรับ/ รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ITA 2566
Social Network
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานสภา อบต.
นโยบายคุ้มครองข้อมูล
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ผู้นำท้องถิ่น
แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แหล่งท่องเที่ยวตำบลนานกกก
แผนงานการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านตำบลนานกกก
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
ข้อมูลข่าวสารงานด้านคนพิการตำบลนานกกก
งานด้านการส่งเสริมกีฬาตำบลนานกกก
งานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลนานกกก
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนานกกก
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลนานกกก
ประกาศ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 ผู้นำท้องที่
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนงานด้านสาธารณสุข
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256ุ6
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
_______________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลนานกกก เป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอลับแล ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ ๒๓ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๗๐.๑๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๓,๘๑๓.๓๗ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับ

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และตำบลด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากห้วยม่วงแง่ขวา บริเวณพิกัด PV ๐๕๔๖๙๓ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขนานห้วยชายเขา ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวสันเขาห้วยเกียงผา บริเวณพิกัด PV ๑๒๐๖๘๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวสันเขา สิ้นสุดที่เขาพิชัย บริเวณพิกัด PV ๑๔๘๖๕๓ รวมระยะทางด้านทิศเหนือ ประมาณ ๑๗.๕ กิโลเมตร

ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากเขาพิชัย บริเวณพิกัด PV๑๔๘๖๕๓ ไปทางทิศใต้ ตามแนวสันเขาพิชัย ถึงถนนสายบ้านด่าน-นานกกก บริเวณพิกัด PV๑๕๙๖๐๓ สิ้นสุดที่ห้วยน้ำกลึง บริเวณพิกัด PV๑๕๗๕๘๘ รวมระยะทางด้านตะวันออก ประมาณ ๙.๕ กิโลเมตร

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากห้วยน้ำกลึง บริเวณพิกัด PV ๑๕๗๕๘๘ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวห้วยน้ำกลึงและห้วยหินเหล็กไฟ ถึงบริเวณพิกัด PV ๑๒๐๕๙๘ สิ้นสุดแนวเขตทีม่อนปูปา บริเวณพิกัด PV๑๐๘๖๐๕ รวมระยะทางด้านทิศใต้ ประมาณ ๗ กิโลเมตร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากม่อนปูปา บริเวณพิกัด PV๑๐๘๖๐๕ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวสันเขาม่อนปูปา และห้วยปานติ ถึงห้วยชายเขา บริเวณพิกัด PV๑๐๔๖๕๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวห้วยชายเขา ผ่านม่อนห้วยม่วง สิ้นสุดแนวเขตที่ห้วยม่วงแง่ขวา บริเวณพิกัด PV๐๕๔๖๙๓ รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ ๑๓.๒ กิโลเมตร

.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและเป็นป่าไม้เบญจพรรณ สวนไม้ผลทำไร่หมุนเวียน โดยจะมีบริเวณทางด้านทิศใต้บางส่วนจะมีการทำนาเพียงเล็กน้อย ในพื้นที่ป่าไม้ที่สมบูรณ์บางส่วนเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารไหลไปตามคลองผ่านสวนผลไม้ของเกษตรกรที่

ประกอบอาชีพสำสวนผลไม้หลายเส้นทางที่สำคัญแหล่งต้นน้ำลำธารสามารถที่จะสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

.๓ เขตการปกครอง

แบ่งออกเป็น ๕ หมู่บ้าน ประกอบด้วย

๑. หมู่ที่ ๑ บ้านขุนห้วย

๒. หมู่ที่ ๒ บ้านชายเขาบก

๓. หมู่ที่ ๓ บ้านนานกกกเหนือ

๔. หมู่ที่ ๔ บ้านนานกกกใต้

๕. หมู่ที่ ๕ บ้านหัวนา

.๔ ประชากร

จำนวนครัวเรือน ๙๙๒ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๒,๘๒๓ คน แยกเป็นชาย ๑,๔๑๖ คน และหญิง ๑,๔๐๗ คน ประกอบด้วย

๑. หมู่ที่ ๑ บ้านขุนห้วย ชาย ๒๕๐ คน หญิง ๒๒๙ คน จำนวน ๑๖๒ ครัวเรือน

๒. หมู่ที่ ๒ บ้านชายเขาบก ชาย ๒๓๒ คน หญิง ๒๕๔ คน จำนวน ๑๗๙ ครัวเรือน

๓. หมู่ที่ ๓ บ้านนานกกกเหนือ ชาย ๒๘๓ คน หญิง ๒๘๘ คน จำนวน ๑๙๓ ครัวเรือน

๔. หมู่ที่ ๔ บ้านนานกกกใต้ ชาย ๓๖๓ คน หญิง ๓๖๖ คน จำนวน ๒๖๓ ครัวเรือน

๕. หมู่ที่ ๕ บ้านหัวนา ชาย ๒๘๘ คน หญิง ๒๗๐ คน จำนวน ๑๙๕ ครัวเรือน

ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์อำเภอลับแล ณ เดือน กันยายน ๒๕๕๕

แผนที่ตำบลนานกกก

2015_02_03_16_01_21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทร./โทรสาร 0-5581-7137
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.