ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร./โทรสาร 0-5581-7134
ประวัติความเป็นมาตำบลนานกกก
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
สภาพเศรษฐกิจ
แผนอัตรากำลัง3 ปี พ.ศ.2564 - 2566
โทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึงผู้บริหาร
ข้อมูลรายรับ/ รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ITA 2566
Social Network
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานสภา อบต.
นโยบายคุ้มครองข้อมูล
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ผู้นำท้องถิ่น
แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แหล่งท่องเที่ยวตำบลนานกกก
แผนงานการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านตำบลนานกกก
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
ข้อมูลข่าวสารงานด้านคนพิการตำบลนานกกก
งานด้านการส่งเสริมกีฬาตำบลนานกกก
งานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลนานกกก
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนานกกก
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลนานกกก
ประกาศ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 ผู้นำท้องที่
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนดำเนินงานประจำปี
 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนงานด้านสาธารณสุข
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256ุ6
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
_______________________________________________________________________________________
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
 

สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนา

"นานกกกแหล่งผลไม้รสดีมีคุณภาพ"


.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

. แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการจำหน่ายผลไม้ การแปรรูปผลผลิต คุณภาพชีวิตและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย

๑.๑ เพิ่มพื้นที่ ปริมาณและคุณภาพการผลิตของเกษตรกรชาวสวนโดยกระบวนการเพิ่มพูนความรู้จากการอบรมสัมมนาหรือจากการประชาคม

๑.๒ ส่งเสริมปรับปรุงบำรุงดินปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก และสร้างโรงเรือนกับปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๓ จัดตั้งกลุ่มพัฒนาอาชีพที่สามารถบริหารงานด้านการจำหน่ายผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการพัฒนาอาชีพและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาอาชีพและบริหารการท่องเที่ยวพร้อมเส้นทางการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

๑.๔ จัดตั้งตลาดกลางค้าผลไม้ที่ครบวงจรและมีศักยภาพในด้านการบริหารงานได้เป็นอย่างดี และส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลเป็นประจำทุกปี

๑.๕ รณรงค์การกำจัดศัตรูพืชไม้ผลเพื่อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น

๑.๖ การช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

. แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ประกอบด้วย

๒.๑ การพัฒนากลุ่มอาชีพ เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพด้านผลไม้ให้สอดคล้องกับอาชีพของเกษตรกร

๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของกลุ่มองค์กรชุมชนให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่

๒.๓ การส่งเสริมสถานบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง

๒.๔ การพัฒนาอาสาสมัครของชุมชน พลังมวลชนที่ก่อตั้ง ให้สามารถดูแลความสงบเรียบร้อยของชุมชน

๒.๕ การจัดตั้งหรือพัฒนางานด้านหอกระจายข่าวหรือเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สายให้ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง

๒.๖ จัดหาหนังสือพิมพ์ให้ทุกหมู่บ้านได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง


. แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย

๓.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ก่อสร้างสะพาน ก่อสร้างท่อเหลี่ยม การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สนามกีฬา สวนสาธารณะ การใช้ที่สาธารณะประโยชน์ในทุกหมู่บ้าน

๓.๒ การซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่ท้องถิ่นสร้างขึ้น

๓.๓ การรักษาความปลอดภัยทางด้านจราจรบนท้องถนน

๓.๔ การก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และศาลาพักร้อนใช้ประโยชน์ในทุกหมู่บ้าน

๓.๕ การก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อบอกเส้นทางสัญจร

. แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๔.๑ ก่อสร้างระบบน้ำประปา น้ำบาดาล รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คลอง สระน้ำ พนังกั้นน้ำ เหมือง ฝาย

๔.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรชุมชนหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านแหล่งน้ำ เพื่อให้มีแหล่งน้ำการอุปโภคบริโภคหรือเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ

. แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกชุมชน ให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ โรคพิษสุนัขบ้า และโรคติดต่ออื่น ๆ

๕.๒ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กเยาวชน พร้อมอุปกรณ์และสถานที่

๕.๓ การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนจากการออกกำลังกายทุกชนิด

๕.๔ พัฒนาศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในทุกชุมชน ให้สามารถบริหารงานสร้างสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนให้มีสุขภาพดี

๕.๖ ส่งเสริมและเฝ้าระวังติดตามผู้ที่มีสารเคมีตกค้างในร่างกาย รวมไปถึงผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงจากสารเสพติด

๕.๗ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะและมูลฝอย

๕.๘ การจัดหาอาหารกลางวันและอาหารเสริมให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนานกกกและโรงเรียนนานกกก

๕.๙ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

. แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๖.๑ การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ภายในสำนักงานเพื่อใช้ในการบริหารประชาชนอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
๖.๒ การจ่ายประโยชน์ตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖.๓ การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ

๖.๕ จัดหาสถานที่อำนวยความสะดวกในด้านการรักษาความปลอดภัยของชุมชนหรือหน่วยงานภาครัฐ

๖.๖ งานจัดเก็บข้อมูลภาษีอากร แผนพัฒนาและงบประมาณ

๖.๗ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ก่อสร้างถนน ก่อสร้างระบบน้ำประปาน้ำสะอาด ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ

๖.๘ งานปรับภูมิทัศน์ในองค์กรและชุมชน

. แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๗.๑ จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็กวัย ๓-๕ ปี ให้มีความพร้อมที่จะเรียนต่อในสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

๗.๒ จัดการศึกษาในระดับประถมหรือมัธยม ตามกระบวนการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคณะกรรมการสำนักงานสถานศึกษาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

๗.๓ จัดงานส่งเสริมหรือจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็ก งานบวชนาคและสามเณรภาคฤดูร้อน งานสงกรานต์ และงานบายศรีสู่ขวัญลางสาดและลองกอง และประเพณีเอาน้ำขึ้นโรงปู่เจ้าด่าน รวมไปถึงงานประเพณีของจังหวัด เช่น งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ , งานเทศกาลลางสาดหวานและของดีเมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดี

๗.๔ งานส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานแข่งขันกีฬาท้องถิ่น งานกีฬาระหว่างท้องถิ่นและงานกีฬาที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดการแข่งขันขึ้น

๗.๕ งานประเพณีและวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่ท้องถิ่นเห็นสมควรในการส่งเสริมหรือจัดสรรสนับสนุนตามความเหมาะสม

. แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘.๑ ส่งเสริมการปลูกป่าไม้สองข้างถนน ตามสถานที่ราชการ ปลูกสวนป่าชุมชน ในทุกหมู่บ้าน

๘.๒ ขออนุญาตใช้ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี หมายเลข ๕๙ เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนได้เข้าทำมาหากินและใช้ประโยชน์

๘.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ในตำบลนานกกก


. แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการรองรับภารกิจการถ่ายโอนงบประมาณมาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๙.๑ จัดกิจกรรมที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๖ ด้าน ตามความพร้อมและตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน ฯ

โดยก่อสร้าง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องหรือใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๙.๒ การส่งเสริมหรือจัดสรรงบประมาณสนับสนุนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน ฯ ในส่วนของงานที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ และมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณหรือไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน


.๓ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

(๑) แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

(๒) แนวทางการพัฒนาก่อสร้างสะพาน ท่อเหลี่ยม

(๓) แนวทางการพัฒนาไฟฟ้าสาธารณะ

(๔) แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

(๕) แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

(๖) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

(๗) แนวทางการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

(๘) แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข ความเป็นอยู่ อนามัยที่ดี

(๙) แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(๑๐) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม และสวัสดิการสังคม

(๑๑) แนวทางการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑๒) แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑๓) แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร


 
 
 
 
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทร./โทรสาร 0-5581-7137
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.