ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร./โทรสาร 0-5581-7134
ประวัติความเป็นมาตำบลนานกกก
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
สภาพเศรษฐกิจ
แผนอัตรากำลัง3 ปี พ.ศ.2564 - 2566
โทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึงผู้บริหาร
ข้อมูลรายรับ/ รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานสภา อบต.
นโยบายคุ้มครองข้อมูล
ข้อมูลปริมาณการซื้อขายลองกองและจำนวนพ่อค้าโดยประมาณ
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ผู้นำท้องถิ่น
แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แหล่งท่องเที่ยวตำบลนานกกก
แผนงานการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านตำบลนานกกก
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
ข้อมูลข่าวสารงานด้านคนพิการตำบลนานกกก
งานด้านการส่งเสริมกีฬาตำบลนานกกก
งานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลนานกกก
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนานกกก
ITA 2566
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลนานกกก
ประกาศ
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 ผู้นำท้องที่
 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนดำเนินงานประจำปี
 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนงานด้านสาธารณสุข
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256ุ6
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 12 เดือน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมาตำบลนานกกก
_______________________________________________________________________________________
ประวัติความเป็นมาตำบลนานกกก
 

ประวัติความเป็นมาตำบลนานกกก

 

 

- ประวัติหมู่บ้านและชุมชน

ประวัติที่ 1

             “นานกกก” เป็นชื่อเรียกตามภูมิประเทศ ตำบลนานกกกเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของอำเภอ   ลับแล มีการบอกเล่ากันมาว่า พื้นที่ทำนาของชาวบ้านจะมีดินแงอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าต่างๆ โดยเวลากลางคืนจะมีนกชนิดหนึ่ง ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “นกกก”(นกเงือก) จำนวนมากลงมาหากินบริเวณนี้ จึงได้ตั้งชื้อหมู่บ้านว่า “นานกกก” หมายถึง นาที่มีนกกกนั้นเอง

ประวัติที่ ๒

             พ่อเติบและแม่ติ๊บ ได้ย้ายภูมิลำเนามาจากตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล พากันมาตั้งรกรากทำนา-ทำสวนอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มาก ต่อมาพ่อเติบและแม่ติ๊บจึงได้ชักชวนญาติพี่น้องมาทำสวนลางสาดในพื้นที่แห่งนี้ จนมีลูกมีหลานมากมาย

            อยู่มาวันหนึ่งพ่อเติบและแม่ติ๊บได้มองเห็นนกกกฝูงหนึ่งบินลงกินน้ำตรงนาเหนือบ้าน ซึ่งคนในสมัยนั้นเรียกว่า “น้ำโป่ง” จะมีลักษณะน้ำเป็นสีขาวขุ่น สัตว์ชอบมากินน้ำโป่งเป็นประจำทุกวันและรวมถึงนกกกที่ชอบ  ออกมากินน้ำโป่ง พ่อเติบจึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่า “บ้านนานกกก” ต่อมาจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงได้แยกหมู่บ้านนานกกก จากตำบลฝายหลวงมาตั้งเป็นตำบลนานกกก ในปี ๒๕๑๗ จนถึงปัจจุบัน 

ประวัติที่ ๓

          มีตำนานเรื่องเล่า จากหลักฐานที่ยังหลงเหลืออยู่ “ตำบลนานกกก” เคยเป็นที่ตั้งกองทัพของพระยาพิชัย ใช้เป็นป้อมปราการตั้งไว้เพื่อป้องกันข้าศึกที่จะยกทัพมาจากทางเหนือ (กบฏเงี้ยว) พระยาพิชัยได้แต่งตั้ง “พระยาคำคือ” เป็นแม่ทัพที่นายด่านเป็นผู้ดูแลด่าน บริเวณที่ตั้งของกองทัพปัจจุบันคือบริเวณนานกกกฝั่งซึ่งติดกับที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนานกกกในปัจจุบัน ชาวบ้านเล่ากันว่าเป็นป้อมปราการเก่า ถ้าขุดลงไปจะพบกำแพง ปัจจุบันมีการสร้างศาลพระยาคำคือไว้บริเวณนั้น ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ตูบปู่” ว่านตูบปู่เจ้าด่านได้สร้างไว้บริเวณหลังโรงเรียนนานกกก ซึ่งเดิมเคยตั้งอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่เนื่องจากชาวบ้านเห็นว่าไม่เหมาะสม   จึงได้ย้ายไปไว้หลังโรงเรียนนานกกจนถึงปัจจุบัน

          พระยาคำคือ และปู่เจ้าด่าน เป็นที่เคารพและสักการะของชาวบ้านตำบลนานกกก เปรียบเสมือนเป็นเจ้าที่เจ้าทาง หากมีบุคคลภายนอกหมู่บ้านเข้า – ออก จะต้องทำการบอกกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นที่พึ่งทางใจสำหรับชาวบ้าน เมื่อชาวบ้านมีความรู้สึกเดือดร้อนหรือไม่สบายใจ ก็จะไปการบนบานศาลกล่าว และส่วนมากก็จะได้ผลสำเร็จอย่างที่ได้ขอไว้ 

 

- ประวัติการตั้งถิ่นฐานตำบลนานกกก

จากคำบอกเล่าต่อๆ กันมา สรุปได้ ๓ กลุ่มด้วยกัน ดังนี้

  • กลุ่มแรก เป็นกลุ่มที่อพยพมาจากเชียงแสน จังหวัดเชียงราย กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มที่ถูกกวาดต้อนไปที่จังหวัดราชบุรี
  • กลุ่มที่สอง เป็นผู้คนที่อพยพมาจากเวียงละคร (จังหวัดลำปางในปัจจุบัน) เป็นกลุ่มที่มาตั้งถิ่นฐานในสมัยแรกๆ
  • กลุ่มที่สาม เป็นกลุ่มที่ย้ายต่อมาจากกลุ่มแรกและกลุ่มที่สอง ว่ากันว่าเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในลับแลเดิม แต่ย้ายถิ่นฐานมาทำมาหากิน ต่อมาก็มีผู้คนที่อพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น แพร่ ลำพูน เพื่อมาประกอบอาชีพทำสวน-ทำไร่ หาเลี้ยงครอบครัว

          ลักษณะการตั้งบ้านเรือนของชาวบ้านนากกก มีลักษณะคล้ายคลึงกับการตั้งบ้านเรือนของ     ชาวล้านนาทั่วไป คือ ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามที่ราบลุ่มและบริเวณหุบเขา ใกล้ๆกับแหล่งน้ำที่สำคัญๆ เช่น ห้วยบ้านเก่า ห้วยน้ำเค็ม ห้วยชายเขาบก ชาวบ้านมีความผูกพันกับแหล่งน้ำและป่าไม้ พื้นที่ส่วนใหญ่ของนานกกกเป็น”น้ำจำ” (ป่าที่มีความชื้นสูง)

          สมัยก่อนบ้านนานกกกมีเพียง ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านนานกกกเหนือ และนานกกกใต้ อยู่ในเขตการปกครองของตำบลฝายหลวง แต่เนื่องจากที่ตั้งของบ้านนานกกกอยู่ไกลจากบ้านของกำนันตำบลฝายหลวง ทำให้การเดินทางไปแจ้งเหตุหรือแจ้งข่าวสารระหว่างกัน เป็นไปด้วยความล่าช้า และความยากลำบากในการเดินทาง   

          พ.ศ.๒๕๑๗ พ่อขาแก้ว ปาแดง ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น จึงได้ปรึกษาท่านนายอำเภอ เรื่องการขอแยกการปกครองและยกฐานะเป็นตำบลใหม่ ท่านนายอำเภอได้ให้คำแนะนำว่าการตั้งเป็นตำบลตามหลักการปกครองท้องที่นั้น  ๑ ตำบลต้องประกอบไปด้วย ๔ หมู่บ้าน  จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือกัน แล้วจึงได้รวมหมู่บ้านขุนห้วยและบ้านชายเขาบก (เดิมเป็นหมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๐ ของตำบลฝายหลวง) นานกกกจึงได้ยกฐานะเป็นตำบลสำเร็จ มีพื้นที่การปกครอง ๔ หมู่บ้าน คือ บ้านขุนห้วย บ้านชายเขาบก บ้านนานกกกเหนือ และนานกกกใต้

          ต่อมา ปี พ.ศ.๒๕๓๗ ได้มีการขอตั้งหมู่บ้านใหม่ เนื่องจากมีครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น คือ หมู่ที่ ๓ บ้านหัวนา แบ่งออกเป็นหมู่บ้านที่ ๕ บ้านหัวนา ทำให้ตำบลนานกกกมีพื้นที่การปกครองทั้งสิ้น ๕ หมู่บ้าน คือ บ้านขุนห้วย    บ้านชายเขาบก บ้านนานกกกเหนือ นานกกกใต้ และบ้านหัวนา  จนถึงปัจจุบัน

 

หมู่ที่ ๑  บ้านขุนห้วย

                   บ้านขุนห้วย  เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ.๒๔๔๕  มีผู้คนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่จำนวน ๗ ครอบครัว จนประชากรเริ่มมีมากขึ้น จึงตั้งเป็นหมู่ที่ ๓ ของตำบลฝายหลวง ต่อมา พ.ศ.๒๕๑๐ จึงได้แยกเป็นหมู่ที่ ๙ ตำบลฝายหลวง มีนายพร้อม  รอดพล เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก จนกระทั่ง พ.ศ.๒๕๑๗ จึงได้แยกมาเป็นหมู่ที่ ๑ ตำบล   นานกกก ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน และได้รับคัดเลือกให้เป็นกำนันด้วย คือ  นายแสงเดือน ทาแท้

 

หมู่ที่ ๒  บ้านชายเขาบก

                   บ้านชายเขาบก เดิมเป็นพื้นที่ป่าเขา มีต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบ จนกระทั่งมีผู้คนอพยพย้ายถิ่นฐาน   มาจากตำบลฝายหลวง ตำบลน้ำริด ตำบลบ้านด่านและตำบลแม่พูล ผู้คนได้ตัดต้นไม้ออกบางส่วน เพื่อเปลี่ยนเป็นสวนลางสาด สวนทุเรียน และสวนลองกอง เดิมอยู่พื้นที่ของหมู่ที่ ๒ และเปลี่ยนเป็นหมู่ที่ ๑๐ ของตำบลฝายหลวง มีนายมา  แปลงดี เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก (แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๐) ต่อมามีการขยายครัวเรือนมากขึ้น จึงขยับบ้านเรือนไปปลูกสร้างตามแนวชายเขา จึงมีการตั้งชื่อหมู่บ้านขึ้นว่า “บ้านชายเขาบก” พ.ศ.๒๕๑๖ แบ่งเขตการปกครองไปตั้งเป็นตำบลนานกกก และเป็นหมู่ที่ ๒ ของตำบลนานกกก เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๗  

 

หมู่ที่ ๓  บ้านนานกกกเหนือ

                   บ้านนานกกกเหนือ เดิมเป็นบ้านนานกกก ต่อมาได้แยกออกเป็นบ้านนานกกเหนือ ตอนที่มีการแบ่งเขตการปกครองมาจากตำบลฝายหลวง สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาล้อมรอบ มีทางเข้าออกหมู่บ้านเพียงทางเดียว มีป่าไม้เขียวขจีตลอดทั้งปี อากาศเย็นสบาย นายตอง  จันทร์เพ็ง เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก (มีผู้ใหญ่บ้านมาแล้ว ๘ คน) ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน  คือ  นายสมชาย  กลเรียน

 

หมู่ที่ ๔  บ้านนานกกกใต้

                   บ้านนานกกกใต้ สันนิษฐานว่า เป็นพื้นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนในอดีต หรืออาจจะเป็นพื้นที่ในการตั้งกองทัพสมัยพระยาคำคือ จากหลักฐานการค้นพบ ใบลาน เครื่องถ้วยชาม ไห ซึ่งทำจากเครื่องปั้นดินเผา พบบริเวณห้วยบ้านเก่าเป็นจำนวนมาก เดิมชื่อบ้านนานกกก ต่อมาได้แยกออกเป็นบ้านนานกกใต้ ตอนที่มีการแบ่งเขตการปกครองมาจากตำบลฝายหลวง สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาล้อมรอบ มีต้นสะพุงขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่ มีศาลปู่เจ้าด่านเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่พักพิงทางใจผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน  คือ  นายธวัช ดีมูล

 

หมู่ที่ ๕  บ้านหัวนา

                   บ้านหัวนา เดิมเป็นพื้นที่ของหมู่ที่ ๓ บ้านนานกกกเหนือ แต่มีครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น จึงได้ขอตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ คือ บ้านหัวนา ในปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน  คือ นายภูวเมศฐ์ กลเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทร./โทรสาร 0-5581-7137
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.